CONVEYOR BELTS

CONVEYOR BELTS เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงานอุสาหกรรมในการลำเลียงสินค้าหรือสต็อกสินค้า ทั้งเข้าและออกจากโรงงาน
ประหยัดเวลาในการสต็อกสินค้าและประหยัดบุคคลในการทำงาน หรือระบบลำเลียงสินค้า  มีทั้งทางตรงและทางโค้ง ขนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง
หรือจากจุดสู่งสุดไปสู่จุดต่ำสุด โดยมีมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานลำเลียง สะดวกรวดเร็วตอบโจทย์สำหรับคลังสินค้าหรือโรงงานอุสาหกรรม
ในการสต็อกสินค้า

RECOMMEND PRODUCT