คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

CONVEYOR BELTS

<div style="display: none;">CONVEYOR BELTS เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงานอุสาหกรรมในการลำเลียงสินค้าหรือสต็อกสินค้า ทั้งเข้าและออกจากโรงงาน
ประหยัดเวลาในการสต็อกสินค้าและประหยัดบุคคลในการทำงาน หรือระบบลำเลียงสินค้า  มีทั้งทางตรงและทางโค้ง ขนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง
หรือจากจุดสู่งสุดไปสู่จุดต่ำสุด โดยมีมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานลำเลียง สะดวกรวดเร็วตอบโจทย์สำหรับคลังสินค้าหรือโรงงานอุสาหกรรม
ในการสต็อกสินค้า</div>

RECOMMEND PRODUCT