BOOK SHELF

เป็นชั้นวางอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในห้องสมุด ศูนย์การศึกษาหรือร้านค้าต่างๆ มีให้เลือกหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน สามารถถอดประกอบได้อย่างอิสระ

RECOMMEND PRODUCT